Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Palinka s.r.o. so sídlom Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava – mestská časť Rača 83106, S lovenská republika, IČO: 45 521 301, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského  súdu Bratislava III, oddiel: Sro.,vl.: 65127/B. Podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona c. 18/2018

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko, rovné priezvisko
 • Dátum narodenia, rodné císlo
 • Bydlisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt
 • Štátna príslušnosť
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Číslo dokladu totožnosti
 • Číslo bankového účtu

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

Od dotknutej osoby, od klienta alebo obchodného partnera Prevádzkovateľa, od príslušných orgánov verejnej správy, iné verejnoprávnych inštitúcií, verejne prístupné zdroje (z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnutelností, registra účtovných závierok, atď.)

Účel spracovania osobných údajov:

 • Výkon zamestnávateľských práv a povinností podľa Zákonníka práce a plnenie zákonných povinností voči prí- slušným orgánom a iným verejnoprávnym inštitúciám – daňový úrad, Sociálna poistovňa, zdravotné poistovne.
 • Výkon činnosti realitnej kancelárie, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, plnenie zmluvných povinností na základe uzatvorených zmlúv, zabezpečenie vedenia účtovníctva.
 • Zabezpečenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v objekte prostredníctvom kamerového systému, ochrana majetku, uplatnovanie prípadných právnych nárokov.

Právny základ spracovania osobných údajov:

 • súhlas dotknutej osoby, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na základe iného z nižšie uvedených práv- nych základov;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba;
 • vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinnosti Prevádzkovatela podľa prísluš- ných právnych predpisov, najmä predpisov v oblasti účtovníctva, daňového práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo Tretej strany, napríklad vzhľadom na potrebu uplatnenia právnych nárokov (napr. ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, dotknutých osôb a iných osôb v oblasti zabezpečenia bezpečnosti, ochrany majetku, uplatňovania právnych nárokov a prejednania prípadných protiprávnych konaní prostredníctvom kamerového systéme).

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Po dobu trvania právneho základu spracúvania osobných údajov (trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov);
 • Po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov upravujúcich vedenie registratúry a archiváciu;

Okruh príjemcov osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje zmluvným stranám (pri sprostredkovaní kúpy a predaja nehnuteľností), bankám (v súvislosti s financovaním nadobudnutia nehnuteľností), advokátom (v súvislosti s autorizáciou), notárom (pri overení podpisov), externým účtovníkom, audítorom, advokátom alebo iným osobám, ktoré sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti;
 • Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje príslušným orgánom verejnej správy, napríklad v súvislosti s plnením zákonných povinností, najmä pri podaní návrhu na vklad alebo záznam práv k nehnuteľnostiam;
 • Prevádzkovateľ môže používat osobné údaje v primeranom rozsahu na účely marketingu, pokiaľ to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov, ku ktorému došlo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa uskutoční v tej istej forme ako jeho poskytnutie, t.j. písomne s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo požadovat od Prevádzkovateľa, prístup k svojim osobným údajom a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak o to oprávnená osoba požiada, Pre- vádzkovateľ ju informuje o tom, že vykonal opravu a že oprava osobných údajov bola oznámená príjemcom, ktorým poskytol osobné údaje.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, najmä ak odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhoviet žiadosti o výmaz jej osobných údajov, ak sú potrebné na úcel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo na účel archivácie, vedecké alebo štatistické úcely, alebo na uplatnenie právnych nárokov Prevádzkovateľom.
 • Dotknutá osoba má právo na informáciu o tom, že jej osobné údaje budú ďalej spracúvané na iný úcel než ten, na ktorý boli pôvodne získané.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta ich správnosť alebo nezákonnosť ich spracovania Prevádzkovateľom, alebo ak ich dotknutá osoba potrebuje na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovate- ľovi, ak je to možné.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ak neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie Úradu na ochranu osobných údajov, Vzor návrhu je uverej- nený na stránke úradu.
 • Dotknutá osoba má práve na poskytnutie informácií o tom, aké opatrenia prijal Prevádzkovateľ na základe jej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov, v lehote do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak na základe žiadosti nebudú prijaté opatrenia, je Prevádzkovateľ povinný do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informo- vať sťažovateľa o dôvodoch nekonania a o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.